KG – sprawdzian kl. II

Podział administracyjny Polski Uczeń:
 • wskazuje na mapie poszczególne województwa i ich stolice,
 • podaje strukturę samorządu terytorialnego,
 • podaje przybliżoną liczbę gmin i powiatów oraz liczbę województw,
 • opisuje podział administracyjny Polski,
 • wykazuje różnice pomiędzy zadaniami władz samorządowych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich
Liczba ludności Polski i jej zmiany Uczeń:
 • podaje przybliżoną liczbę ludności Polski,
 • podaje przyczyny i przykłady konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa,
 • podaje przyczyny występowania wyżu i niżu demograficznego,
 • oblicza, na podstawie danych, przyrost naturalny oraz współczynnik przyrostu naturalnego,
 • oblicza przyrost rzeczywisty oraz współczynnik przyrostu rzeczywistego,
 • wyjaśnia przyczyny zmian liczby ludności w Polsce,
 • wykazuje związek pomiędzy spadkiem współczynnika przyrostu naturalnego a procesem starzenia się społeczeństwa
pojęcia: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, niż demograficzny, wyż demograficzny, proces starzenia się społeczeństwa, saldo migracji zagranicznych, przyrost rzeczywisty, wskaźnik przyrostu rzeczywistego Migracje ludności Polski Uczeń:
 • zna główne kierunki migracji z Polski i do Polski, podaje główne przyczyny i kierunki migracji ludności polskiej w czasie i po zakończeniu II wojny światowej oraz współcześnie,
 • wymienia nazwy państw, w których żyje najwięcej ludności polskiego pochodzenia,
 • przedstawia przyczyny i kierunki migracji wewnętrznych,
 • oblicza, korzystając z danych statystycznych, saldo migracji,
 • ocenia społeczne skutki emigracji,
 • uzasadnia, dlaczego Polska powinna utrzymywać kontakty z Polonią
pojęcia: emigracja, emigrant, imigracja, imigrant, Polonia Struktura ludności Polski Uczeń:
 • podaje charakterystyczne cechy ludności Polski dotyczące struktury wieku i płci
 • podaje cechy struktury zatrudnienia ludności Polski,
 • przedstawia strukturę narodowościową ludności Polski,
 • przedstawia, korzystając z mapy, rozmieszczenie mniejszości narodowych w Polsce,
 • przedstawia zróżnicowanie religijne ludności Polski,
 • porównuje strukturę zatrudnienia Polski ze strukturą zatrudnienia państw Europy Zachodniej,
 • Odczytuje z piramidy wieku i płci ludności dane dotyczące:
  • liczby ludności we wskazanym przedziale wiekowym,
  • struktury płci ludności we wskazanym przedziale wiekowym,
 • dostrzega związek kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski z przyrostem naturalnym oraz długością życia,
 • przedstawia, na podstawie wykresów, zmiany struktury zatrudnienia w Polsce w wybranych latach,
 • wskazuje związek między strukturą zatrudnienia a poziomem rozwoju gospodarczego kraju
pojęcia: piramida wieku i płci ludności, echo wyżu i niżu demograficznego, struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia, mniejszość narodowa Cechy ludności Polski na tle innych państw Europy Uczeń:
 • podaje główne przyczyny i skutki procesu starzenia się społeczeństwa,
 • porównuje, korzystając z wykresów, tabel, map, ludność Polski z ludnością wybranych państw Europy w zakresie:
  • liczby
  • przyrostu naturalnego,
  • salda migracji,
  • przyrostu rzeczywistego,
  • średniej długości życia,
  • struktury zatrudnienia
Rozmieszczenie ludności w Polsce Uczeń:
 • podaje wartość średniej gęstości zaludnienia w Polsce,
 • wskazuje na mapie Polski obszary o dużej i małej gęstości zaludnienia
 • Oblicza gęstość zaludnienia wskazanego obszaru,
 • charakteryzuje, na podstawie mapy, gęstość zaludnienia w Polsce (w tym we własnym regionie),
pojęcia: gęstość zaludnienia Sieć osadnicza Polski. Współczesne procesy urbanizacyjne Uczeń:
 • podaje różnice między miastem a wsią jako jednostkami osadniczymi,
 • podaje, co decyduje o tym, że osada jest miastem,
 • zna typy zespołów miejskich,
 • wymienia największe zespoły miejskie Polski,
 • wymienia wybrane funkcje miast
 • podaje cechy współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce
 • rozpoznaje na mapie aglomerację i konurbację,
 • wyjaśnia, na czym polega proces urbanizacji,
 • porównuje współczynnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach,
 • wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju stref podmiejskich,
 • ocenia skutki urbanizacji (zauważa pozytywne i negatywne aspekty)
pojęcia: wieś, miasto, aglomeracja, konurbacja, urbanizacja, współczynnik urbanizacji